بخشی از مطالب عنوان شده در استیضاح وزیر راه و شهرسازی


بسم الله الرحمن الرحیم

این استیضاح از معدود استیضاحهایی است که کاملاً فنی، عملکردی و نظارتی است و مقام مسؤولی، وادار به توضیح دادن و پاسخگویی می شود و متن بر حاشیه و بررسی عملکرد بر مسائل سیاسی، شخصی، باندی و گروهی غلبه دارد. حال علت این را که برخی از فراکسیونها و شخصیتها، عجله کردند و قبل از شنیدن استدلالها اعلام نظر نمودند، نمی دانم و امید دارم تجدید نظر نمایند.
تشکر نیم بندی از هیأت رئیسه محترم داریم. تشکر از این بابت که بالاخره استیضاح در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت و به حکم قانون اساسی و آئین نامه داخلی عمل شد. کامل تشکر نکردم، به خاطر تأخیر بی دلیل و خلاف آئین نامه ای که رخ داد. آئین نامه داخلی مجلس در ماده 223، حداکثر 17 روز مهلت تعیین نموده در حالی که تنها از 14/9/94 (زمان ارجاع به کمیسیون) تاکنون بیش از دو ماه و نیم یعنی بیش از ده هفته یعنی دقیقاً 76 روز گذشته و در این فاصله تخلفاتی رخ داده که از تفضیل آنها می گذرم. آنچه ادعا می شد که بررسی برنامه مانع بوده با توجه به صراحت بند (و) ماده184 آئین نامه، مسموع نیست.
در حادثه ریلی 5 آذر 1395، که منجر به پرپر شدن و سوختن 48 نفر از زائران امام رضا (ع) شد وزیر محترم را بعضاً قاصر و بعضاٌ مقصر می دانم و ابتدا خلاصه دلائل و سپس توضیح مشروح آنها را تقدیم می دارم.
1-در شركت راه آهن، هیأت مدیره ای منصوب کرده است که اکثریت قاطع آنها، به دلیل غیر راه آهنی بودن، فاقد صلاحیت قانونی بوده و حادثه در تحت مسؤولیت آنان رخ داده است. همچنین برخلاف قانون، مسؤول کمیسیون سوانح از هیأت مدیره موظف تعیین شده که علاوه بر غیر قانونی بودن، بطور طبیعی بر پیشگیری در مواردی که مشابه آن در گذشته رخ داده، بی توجه بوده اند.
2- ضعف نظارت کمی و کیفی بر قطارهای مسافری، آماده نبودن آنها برای حمل و نقل ریلی، استمرار خرابی های همیشگی در مسیرها و به روز نبودن تعمیر و نگهداری، كه یکی از علل اصلی این حادثه نیز بوده و ضعفی مستمر است و مستقیماً به حوزه مدیریت ایشان متوجه است. ضد حریق نبودن واگنها، مجهز نبودن قطار به امکانات ایمنی مانند امکان اطفاء حریق و آموزش نداشتن پرسنل قطار در این زمینه، کاملاً به ضعف مدیریت بر می گردد.
3- در حوزه مدیریت ایشان سیستم نامناسبی برای ایمنی حمل و نقل ریلی با قیمت بالا و کیفیت پائین، تهیه شده که اتفاقاً در این مورد درست عمل کرده اما به علت تکرار عدیده خطاها، نادیده گرفته شده و مورد توجه قرار نگرفته است. ایشان قبلاً گزارش کارآیی آن را داده و مسؤولیت کارکرد بی خطای آن را پذیرفته اند.
4- ترتیبات اجرایی درستی برای دادن مجوز خاموش کردن ATC قطارها طراحی و پیش بینی نشده است.
ماده 14 قانون اساسنامه شرکت راه آهن مصوب مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد:
ماده 14 – هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که به وسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امور راه آهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب می شوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیأت مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راه آهن باشند و یکی از اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و تصویب مجمع عمومی و تأیید هیأت وزیران به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و ترابری را خواهد داشت.
اداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه به عهده هیأت مدیره می باشد.
تبصره 1- جلسات هیأت مدیره حداقل با حضور سه نفر از اعضاء که یکی از آنها رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یا قائم مقام وی خواهد بود تشکیل و اعتبار تصمیمات متخذه منوط به تأیید حداقل سه نفر از اعضاء خواهد بود.
تبصره2- هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و صورت جلسات هیأت مدیره می بایستی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه برسد.
تبصره 3- اعضای هیأت مدیره می بایستی در تمام دوران تصدی این سمت به طور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه نمایند.
تبصره 4- اعضای هیأت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید در مقام خود باقی خواهند ماند. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع بلامانع است.
تبصره 5- اعضای هیأت مدیره موظفند به طور منظم در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند مگر با عذر موجه که مورد تأیید هیأت مدیره باشد.
تبصره 6- در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفاء یا انتقال یا حجر و یا بر کناری از خدمت هر یک از اعضای هیأت مدیره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برابر مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد داد.
تبصره 7- تغییر مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره شرکت قبل از انقضای مدت مقرر بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی هادی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 8- مدیر عامل شرکت مکلف است 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده برای بررسی و اظهار نظر به بازرس (حسابرس) شرکت تسلیم نماید.
پور سید آقایی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت –
آقای احمد خدایی میدانشاه – باز خریدی سال 1387 و عضو هیأت مدیره شرکت پیمانکاری که کادر محسوب نمی شوند.
آل محمد کوسه غراوی شغل ازاد سرپرست کارگاه و کار بازرگانی انجام می داده
از 6/92 تا 10/93 ورود مجلس و بازرسی در سال 93 با تاکید بر غیر قانونی بودن مصوبات
عباس حاج فتحعلی ها پرسنل بیمه دانا ،
حسین محمد زاده از شغل آزاد
در اواخر آقای عاشوری که راه آهنی بود، منصوب گردید که او هم برخلاف مقررات، رییس کمیسیون سوانح شد.
اصلاح ماده 5- آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن وزارت راه و شهرسازی
تاریخ تصویب: 1395/03/04 شماره ابلاغیه: 65039/ ت 53174 ه- تاریخ ابلاغیه: 31/05/1395
شماره 65039/ ت 53174 ه- 31/05/1395اصلاح ماده (5) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 9022/100/02 مورخ 1395/3/4 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (5) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن موضوغ تصویب نامه شماره 135/ت3522 ه- مورخ 31/05/1386و تبصره (2) ماده یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 5- کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آیین نامه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آیین نامه کمیسیون عالی سوانح نامیده می شود با عضویت یک نفر رئیس و پنج نفر خبره امور ناوگان، سیر و حرکت، خط و ابنیه فنی، علایم و ایمنی (دبیر کمیسیون) با پیشنهاد مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزیر راه و شهرسازی تشکیل می گردد. افراد مذکور در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسؤولیتی در راه آهن داشته باشند.
تبصره 2- رئیس کمیسیون عالی سوانح فردی خبره و با حداقل (3) سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا در سمت معاونت مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا عضویت در کمیسیون عالی سوانح می باشد.
تبصره 7 ماده 6 آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه آهن تهیه دستور العمل ها و اصلاح مقررات
بند ج ماده 3 – کمیسیونهای سوانح نواحی به منظور پیشگیری از سوانح
هرماه باید بازدید و ثبت ایرادها در دفتر مخصوص ایستگاه بطور منظم انجام شود.– دبیر کمیسیون اعضاء باید از رفع نواقص در بازدید بعدی مطمئن شوند.
هیات وزیران 27/5/95 روزنامه 31/5/95 ماده 5 همین آئین نامه اصلاح شده – رئیس کمیسیون های سوانح نباید از راه آهن باشد.


یک نتیجه گیری حقوقی

مواد 533 و 526 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، بر تقسیم تقصیر استوار است و بر اساس رابطه علیت و نظر کارشناس، تمام عوامل بطور خطی تحت تعقیب قرار می گیرند. تصویب کننده، دستور دهنده و مسؤول اجرایی در صورت تقصیر محکوم می شوند. در حالی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 در ارتباط با علیت، نظریه تقدم در تقصیر، رویه بود.
در ماده (510)، عدم رعایت مقررات قانونی (با استفاده از مفهوم مخالف)، انتصاب غیرقانونی، و به استناد ماده(145) بی احتیاطی و بی مبالاتی ذیل تحت عنوان تقصیر قرار می گیرد نه کوتاهی و قصور.
ماده 145 می گوید: تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتكب است
در تبصره تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنهاحسب مورد از مصادیق بی احتیاصی یا بی مبالاتی محسوب می شود. 

ماده 1- قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن
هر کس خاک ریز – خاک بر – پل – تونل – دیوار – سد – ابنیه – بالاست تراورس – ریل – پیچ و مهره ریل – اتصالی ریل - – سد – ابنیه – بالاست تراورس – ریل – پیچ و مهره ریل – اتصالی ریل – علائم خط – تیرهای تلفن و تلگراف و سیم های آن و سیم های آن و وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا 15 سال محکوم می شود و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.
هرگاه عمل منتهی به یکی از حادثه های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل، تونل و سد مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از 4 سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود.

مرور سریعی بر حادثه و سانحه قطار در هفتخوان  پنجم آذر  و عروج 48 زائر امام رضا (ع)

سانحه ریلی 5 آذر 1395
14/6 صبح در صبح به بلاک گرداب هفتخوان می رسد.
قطار شماره480 تبریز به مشهد با سازمان لکوموتیو زیمنس ساخت 1394 آلمان، 11 واگن مسافری ساخت 1358 آلمان شرقی، رستوران ساخت 1359 فرانسه، یک مولد بخار ساخت 1337آمریکا و بلژیک (با 13واگن) و با این سازمان بزرگ ساعت 32/6 و به علت مشکل ترمز در کیلومتر 291 متوقف می گردد. 291 ک تهران – بین ایستگاههای گرداب و هفتخوان – در حد فاصل سمنان و دامغان
علل عنوان شده:
یخ زدگی
نشت هوا در سیستم ترمز
علت واقعی: فرسودگی واگنها و سنگینی بار
قطار هم تک دیزله است. بخشنامه بعد از حادثه،  یکی از دلائل تأیید کننده آسیبهای تک دیزله بودن می باشد که دو دیزله بودن را الزامی کرده است. 140 Km/h باید با دوبل دیزل برود. قطار قدیمی برای خط تبریز – مشهد در این حالت یک لکوموتیو را حذف می کنیم 120 حداکثر سرعت تک دیزله سیر می دهند. واگن را حذف می کنند تا 140 سیر کند

ضد حریق نبودن
فقدان امكانات اطفاء
نیز به علت عدم نظارت رخ داده است.

36 دقیقه زمان اطلاع خرابی ترمز به CTC است. (نمی تواند از هیچ طریقی تماس بگیرد) یعنی (08/7) راهور قطار از طریق نگهبان فیزیکی ایستگاه موضوع را به کنترل CTC اعلام می کند. همان ساعت قطار سمنان - مشهد با شماره 324 با سازمان 5 واگنه – نیم  رستوران کره ای ساخت 72 – کشنده زیمنس 1393 وارد بلاک می شود و 14/7 دقیقه  پشت چراغ قرمز IB60 (جعبه رابط) قرار می گیرد. قطار شماره 488 تبریز – مشهد نیز پشت سر می رسد.
تا 19/7 بعد مجوز سیر می گیرد. 23/7 برخورد اتفاق می افتد.
قطار در ایستگاه زنگ می زد قبلاً چراغ قرمز وسط ایستگاهها می گذاشتند. علاوه بر چراغ قرمز سنسوری دارد که وضعیت خط را اعلام می کند. سیگنال را به چرخ قطار می فرستد (CTC)
به چراغ قرمز   IB60لکوموتیو با کنترل مذاکره می کند. شرح سانحه با شنود مکالمات، سامانه پاسخگو نبوده آمده اند از خدمات نگهبان فیزیکی ایستگاهها برخلاف ماده 2 مقررات عمومی سیر حرکت راه آهن – استفاده می کنند.
      چند عبور قطار داریم – 300 هزار در فروردین در یک ایستگاه 92 بار خاموش شدن سیستم با آللام یکی نیست مستند – متقن امضاء گرفتیم. تأیید شده است.
19/7 دقیقه سیاه
کاردان CTC مجوز می دهد به لکوموتیوران و از دو چراغ IB60 و IB61 عبور کنند و ایستگاه هفتخوان عبور کنند.
مجوز خاموش نمودن ATC قطار ATC صادر می شود که با سرعت سنج قطار کار می کند. برق تراکشن قرمز را قطع می کند.
فیوز ATC را با دکمه خاموش کن می توان 140 تا هم بروی.
لکوموتیوران بعد از 30 ثانیه سیر باید به موقع باشد والا تنبیه می شوید.
کنترل وظیفه داشته به خاطر سیستم چراغ که گاه خطا می کند، لکوموتیوران را پشت چراغ قرمز نگه ندارد. تا آمار عملکرد بالاتر باشد.
در صورت تأخیر – جریمه می شوند. روزی 30 هزار تومان
روی شیب 15% 140 کیلومتر راه می رفته ساعت 22/7 دقیقه در قطار برخورد دارند.

قطار دوم  – 488 تبریز – مشهد پشت آن بوده سیستم نمی تواند سه مورد را نشان دهد.
488 پشت گرداب توقف می کند در فاصله 16 کیلومتری محل حادثه– دستگاههای CTC اینها شماره قطار را نمایش نمی دهد. از طریق سامانه جدایی به اسم سامانه گراف نمایش داده می شود. کاردان CTC در یک LeveL بالاتر  (کارشناس) ایفای نقش می کنند. با استفاده از 3 مانیتور باید این حرکت را تغییر کند.
دو عقربه – دو عدد متفاوت را نشان می دهد.
مانند آن است که از یک کیلومتر سنج دستی بخواهی سرعت ماشین را تفسیر کنید. در CTC  شاهرود قبلا اتفاق افتاده –به کرات و متعدد – سامانه اشتباه کرده است.
ایستگاه (CTC) زنگ می زند قطار رد شده؟ رد شد.
CTC یک دستگاه خراب دارد. کاردان CTC مجوز سیر داده فاقد کد بوده و سه لوپ را داده اند.

بعد از برخورد
یک ساعت اول آتش سوزی نداشتیم – یک واگن له شده و یک واگن آتش گرفته برنامه و پلان نداشتند که چه کنند، تمام واگنهای سمنان و سه واگن تبریز آتش می گیرد.
ضد حریق نبودن واگنها، فقدان وسایل اطفاء حریق مناسب، حتی امکانات برای شکستن پنجره ها، باعث تلفات سنگین می شود.
تا یک ساعت و یک ساعت و خورده ای آتش سوزی جدی نداشتیم – واگنها را از هم جدا کردند. – ابزار تنها 4 کپسول – کلاً بدون هیچگونه دستورالعمل
این سیستمی است که 1600 میلیارد تومان برای آن پول داده شده است
استانداردهای ایمنی واگنها در کشورهای پیش رفته، مردود است. هزینه سیرشان بسیار بالا است، برای مسیرهای طولانی استفاده نمی کنند برای همین به ما نمی دهند. سیستم برق و دکوراسیون خوب (Fire Retardant decoration) دکوراسیونهای ضد حریق دی اکسید کربن آتش را خفه می کند، سمنان از آن بوده است.
لرستان و مازندران – کمیسیون ایمنی علل را بررسی کند وظایف کمیته ماده 4 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی – سه عضو دارد.
معاون ناوگان – مدیر کل مهندس و نظارت ناوگان و عضو خبره – مجتبی لطفی باجناق مدیر عامل راه آهن (چشم بسته به تعمیر و نگهداری قطار) تعیین استاندارد 15/3/93 در ایستگاه امروان تهران – مشهد قطار مسافری با یک واگن (قطار مخزن دار) برخورد می کند. بعد از دو چراغ قرمز آنی بعد از سه چراغ قرمز – یک ساعت قبل از سانحه تخلیه شده برای شام – 6000 تن سوخت داشت. 30 تا زخمی داشته از جلو کوبیده به پشت سر شهر همین   خواستیم لکوموتیو بگیریم شما نگذاشتید. لب به لب دو واگن – بدنه تخته سه لا
ATC و CTC فضای سیستم کنترل ترافیک مرکزی شخصاً در سنوات گذشته توسط آلکاتل طراحی و ساخته شده
– شرکت قدیمی آلکاتل است. سیستم قدیمی درست کار می کند اما سیستم مهاران نشان نداده است.
قدیمی الکاتل قبل از 2008 است. سیستم مهاران 2016 مونتیور سوم شماره قطارها را بدون هیچگونه شبهه ای نمایش می دهد.
برای شماره های480 – 488 کدی روی سیستم CTC دیده نمی شود.
در مونیتور که باید کد قطار نمایش داده شود، نمایش داده نمی شود (قابلیت ندارد) در نتیجه باید چگونه تشخیص – گراف مانیتور سفید 15 دقیقه عقبتر  و آن روز از 5 صبح اخلال داشته و نمایش نمی داد.
این سامانه لنگه به لنگه به کنار
در نقطه 291   بی سیم دستی برد ندارد. بیسیم ترانک برد ندارد – تابلو کناری هم ندارد- (تابلو احتیاط) قطار اتوماتیک 16 کیلومتری را 3 دقیقه سیر کرده و ترمز اضطراری را کشیده انرژی جنبشی را مقایسه می کنند. اگر از حدی کمتر شد – قطار اتوماتیک خودش ترمز می کند. امنیت ایمنی روی قطار
شرکت مهاران- در بافق – بندر گز 3– 1372 تدارکات شرکت زیمنس بوده -90 به 100 مهندسی معکوس شده از شرکت زیمنس، حتی ایرادات سوزن داریم در راه آهن شرکت زیمنس سیم سوزن را پشت و رو می کردند. غیر نرمال می شد.
در این سیستم نرمال نشان می دارد. 26 سال همان ارور را دارد. در پائل نرمال نشان می دهد . آلکاتل ایرورهای زیمنس را بهتر نشان می دهد. آن را تفسیر می کنند. اطلاعاتشان ناقص است. باید تجمیع شود. یعنی در سانحه می ببینیم بین دو چراغ قرمز است چون سیستم ایراد زیاد دارد.
به نگهبان گرداب زنگ می زنند، کدام جلوتر است. نگهبان 324 جلوتر و 488 عقب است.
ایرور دارد ATC را ببند و بیا. صداها بر همین اساس باشد.
کاردان CTC خطها را با هم ست می کند منظم کننده سیر – کاردان حق ارتباط گرفتن با قطار در حال سیر را ندارد. کارشناس باید تماس بگیرد. کاردان حسین عجم نوزوزی CTC حق مجوز سیر صادر کردن ندارد. نرم افزار هوشمند است همه کارها باید با نرم افزار باشد. شرکت نتوانسته استاندارد بگیرد.
تمجیدی لکوموتیوران سمنان: امیدی هست؟ آقای تمجیدی چرا حرکت نمی کنی؟ چراغ جلو من قرمز است – چراغ جلوتر
تازه آمده – شیفت قبلی یوسفی در جریان بوده به صورت عرفی به هم اطلاع می دهند – دستورالعمل نداشته – اگر دستورالعمل ارائه دهند خلاف قانون است. کنترل همان فرد قبلی بود.
شما پشت سری هستید سه قطار را مطلع است
488 – گرداب ترمزت یخ زده است. 488 ترمز من عادی است. مشکل ترمزت حل شد؟ مشکل نداشتم – تو مگر قطار سمنان نیستی؟ ایستگاه هفتخوان به من گفته ترمزت یخ زده است. (چگونه تشخیص می دهد).
آقای معماران 488 – چراغ شما سبز است. بگذار شماره ای بدهم وارد شوید
کاردان در جیب خود چند شماره دارد. شماره تلفنگرامی است که مجوز خاموش ATC  را می دهد. که مجاز نیست باید با کنترل هماهنگی کند. شماره تلفنگرام بگیرد کد را به رئیس قطار بدهد رئیس قطار مجوز سیر بدهد راهور بگیرد وارد سیستم کند و حرکت کند.
کنترل قبلاً شماره ها را داده همان تلفنچی آمارگیری که سوزن بان شرکت دادگستر محاسب بوده است هیچ شأن نزولی ندارد، آموزش ندیده و فاقد هرگونه صلاحیتی است.
بند 1/2 (مقررات عمومی سیر و حرکت) ماده 16 (مقررات شغلهای سیر و حرکتی) کدها در اختیار بوده تلفنچی آمارگیر شده بعد هم مجوز سیر داده الان زندان است. دوستانش هستند. یک شماره بده برود . سومی : یک وقت اشتباه نکند!
عجم نوروزی : پشت سر ما 480 است یک مجوز بده برود بیسیم چه جوری است. شماره 7758 (اشتباه خوانده) – (7761) مجوز بدهید بیاید بالا چند دقیقه بعد – من شماره را دادم. ساعت58/14/7 ساعت 16/7: تیموری نگهبان فیزیکی گرداب اول کی رفته؟ اول سمنان یا 488؟
خیالش راحت شد. اینجا قاطی می شود.
19/7 به رضا تمجیدی لکوموتیوران اعلام کرد
19/22/7 تلفنچی 6162 TB
7761 – دوباره مجوز به عجم نوروزی داده کمک کنترل ندارد. کنترل خیلی شلوغ بود. یک بلاک جلوتر خطای سیستمی بوده خرم زرین یا کلاته خان، نگهبان فیزیکی گرداب به عجم نوروزی: خوردند به هم –  شدت می خندد –  به480 خورده، دغدغه نگهبان فیزیکی بیشتر است.
CTC چه شده – نمی دانم آقا باشد تمام
دوباره به نگهبان می گوید به تمجیدی بگو نرود.
تهران تا اواسط گرمسار سیستم مهاران را نداریم. تا شاهرود آلکاتل است و تا مشهد ایرکن هند (زیمنس هندی)  قطعه به قطعه چینی است قسمتی را سرهم کردند. با قیمت 1600 میلیارد تومان، نهایتا 100 میلیون دلار هزینه دارد.
CTC  مربوط به مترو در مسیرهای کوتاه درست کار می کند. در مترو تهران درست کار می کند. Mainline  باید می بود.
بعد از حادثه یک خط نمایشی آوردند. پانل را برداشته اند ویدیو وال (ویدیو دیواری) کرده اند و کارائیش کمتر است.
ئر کل کشور، در طول روز 70 هزار نفر را جا به جا می کند در کل کشور مترو تهران روزانه حدود 2 میلیون نفر جا به جا

با توجه به مبنا و رویه حقوقی که در قانون مجازات اسلامی حضورتان عرض کردم. حال شما باشید و تکلیفی که خودتان با سوگندتان پذیرفته اید. شما باشید و مسؤولیتی که در برابر خونهای زائران مظلوم و سوخته در آتش بی تدبیری ها دارید.
در اصل شصت و هفتم قانون اساسی این سوگند را یاد کرده و آن را امضاء نموده اید: که در انجام وظائف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به ... حفظ حقوق ملت پای بند باشم.والسلام علی من اتبع الهدی

 

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic